Curriculum Vitae


Wersja angielska

Language & Technology Conferences:
Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics
Poznań, Poland (1995, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019)

Zygmunt VETULANI, prof. zw. dr. hab., profesor nauk technicznych (informatyka) .;

ur. 12-09-1950, w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

Adres służbowy:
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4 (dawniej Umultowska 87)
61-614 Poznań
tel. +48-61 8295 380, +48 601 777 296 (kom)
fax: +48-61 8295 315
e-mail: vetulani@amu.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE:
informatyka, lingwistyka komputerowa, komputerowe technologie języka naturalnego, LRL, sztuczna inteligencja, parsing heurystyczny, słowniki elektroniczne, reprezentacja wiedzy, robotyka wirtualna, technologie języka naturalnego w aplikacjach na rzecz bezpieczeństwa publicznego, logika matematyczna


AKTUALNE STANOWISKO I FUNKCJA

Od 1.12.2007 profesor zwyczajny, UAM.

Od 1.04.1993 - 31.12.2020 kierownik Zakładu Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM.

Od 1.01.2021 kierownik Research Group in Computational Linguistics na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM.

PRZEBIEG KARIERY:
TYTUŁ PROFESORSKI, 17.05.2006, nauki techniczne, informatyka
HABILITACJA, UAM, 1990, nauki humanistyczne, lingwistyka komputerowa
MGR, UAM, 1982, filologia romańska
DOKTORAT, Uniwersytet Warszawski, 1977, matematyka
MGR, UAM, 1973, matematyka

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW:
Polski (ojczysty), angielski, francuski (biegle), rosyjski, włoski (dobrze), niemiecki (w zakresie podstawowym)

BADANIA NAUKOWE:
Wczesne prace dotyczyły głównie podstaw matematyki i logiki matematycznej (modele dla artymetyk wyższego rzędu - rozprawa doktorska). Prace z lat ostatnich 30 lat dotyczą głównie:
- sztucznej inteligencji (rozumienie języka naturalnego przez komputer)
- tworzenia interfejsów w języku naturalnym do systemów informatycznych przetwarzających wiedzę
- gramatyk formalnych dla języka polskiego, parsingu
- tworzenia elektronicznych zasobów na potrzeby inżynierii języka naturalnego (słowniki elektroniczne, korpusy tekstów)
- zagadnień metodologicznych budowy systemów z kompetencją językową
- tworzenia generycznego prototypu systemu odpowiadającego na pytania w języku polskim (POLINT)
- ontologii motywowanych lingwistycznie, budowy ontologii typu wordnet (projekt "PolNet-Polish WordNet") /udostępnany przez META-SHARE/
- zastosowań informatycznych technologii języka (Language Technologies) w systemach wspomagania bezpieczeństwa publicznego (w ramach PPBW)
Aktualne prace koncentrują się przede wszystkim na:
- tworzeniu zasobów cyfrowych na potrzeby inżynierii języka, modelowaniu języka naturalnego.
- stosowaniu komputerowych technologii języka naturalnego w zagadnieniach bezpieczeństwa publicznego,
- badaniach na rzecz rozwoju inżynierii lingwistycznej dla języków ubogich w technologie języka (Less-Resourced Languages). (Por. rubryka "Projekty")

PUBLIKACJE :
Ponad 120 publikacji (w tym 6 książek) w zakresie lingwistyki komputerowej, inżynierii języka, sztucznej inteligencji, lingwistyki i logiki matematycznej;
redakcja materiałów konferencyjnych bądź pokonferencyjnych (w formie monografii)(19);
niepublikowane (recenzowane) raporty badawcze z realizacji zadań w ramach projektów europejskich (31).

WAŻNE CYTOWANIA :
Köhler, Reinhard / Altmann, Gabriel / Piotrowski, Rajmund G. (Eds.)(2008): Quantitative Linguistik / Quantitative Linguistics. Ein internationales Handbuch / An International Handbook Series:Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of Linguistics and Communication Science (HSK) 27, De Gruyter Mouton, pp. 112 and 118.

STYPENDIA BADAWCZE, DŁUGIE POBYTY NAUKOWE W INNYCH OŚRODKACH:

- Studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim (matematyka) 1974-1977 (prof. A. Mostowski , prof. W. Marek)

- Stypendium Badawcze Rządu Francuskiego, Uniwersytet Aix-Marseille II, Groupe Intelligence Artificielle, maj-październik 1984 (prof. A.Colmerauer)

- Universytet Salzburg (prof. P. Weingartner, prof. I. Bellert), 1986, 1 miesiąc

- Stypendium Badawcze Fundacji Alexandra von Humboldta (Uni. Bielefeld, Niemcy, prof. D. Gibbon) i Europa Stypendium AvHF (Univ. Paris VII), październik 1987 - czerwiec 1989

- Stypendium Badawcze Fundacji Alexandra von Humboldta (Uni. Saarlandes, Niemcy, prof. J. van Genabith , lipiec 2018 - wrzesień 2018

- Stypendium Badawcze ("post-doc") Francuskiego Ministerstwa Badań i Technologii, Univ. Paris 7, Univ. Marne la Vallee, październik 1991-lipiec 1992 (prof. R. Zuber, prof. M. Gross)

- Stypendium Badawcze PECO; LIMSI/CNRS Orsay, czerwiec-wrzesień 1993 (prof. G. Ligozat)

- Liczne misje w Université Paris VII i Universite Paris XI (np. jako "professeur invité" w latach 1998, 2000 i 2002) (prof. G. Sol, prof.G. Ligozat)

KRÓTKIE Po BADAWCZE

Liczne krótkie zagraniczne wizyty badawcze: Athens, Beijing, Brno, Berlin, Belgrad, Budapest, Grenoble, Hamburg, Izmit, Muenster, Muenich, New Delhi, Paris, Prague, Salerno, Santiago de Compostela, Salzburg, Strassbourg, Trento, Udine, Urgench, Vercelli, ...

RECENZJE:

- Udział w kwalifikacji/ocenie międzynarodowych projektów badawczych charakterze eksperta Komisji Europejskiej (wielokrotnie)

- Recenzje projektów badawczych dla KBN i MNiSZW) (informatyka), wielokrotnie)

- Recenzje wydawnicze, recenzje grantów uczelnianych (Politechnika Paznańska), udział w przewodach doktorskich.

- Recenzja w konkursie prac magisterskich z informatyk

- Recenzje doktorskie i habilitacyjne.

SZKOLENIE KADRY NAUKOWEJ:

Ośmioro wypromowanych doktorów nauk informatycznych

- J. Daciuk, doktorant Politechniki Gdańskiej, obrona 7.02.1999, Gdańsk

- J. Marciniak, przewód doktorski na Uniwersytecie Paris XI, Orsay, Francja, promotorzy prof. Gerard Ligozat i prof. Zygmunt Vetulani, obrona 21.06.1999 w Orsay

- Tomasz Obrębski, przewód w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, obrona 10.06.2002 (z wyróżnieniem)

- M. Lison, przewód w Politechnice Poznańskiej, 13.01.2004

- Filip Graliński, przewód w UAM, obrona 2007

- Jedrzej Osiński, przewód doktorski na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, obrona 2012

- Justyna Walkowska przewód w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, obrona 2012

- Marek Kubis, przewód doktorski na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, obrona 12.06.2013

Pliki do ściągnięcia

O książce

O książce

O książce

O książce

O książce

O książce

O książce

O książce

O książce

O książce

KIEROWANIE KRAJOWYMI PROJEKTAMI BADAWCZYMI:

1994 - 1996:     POLEX - Polska Leksykalna Baza Danych - słowniki komputerowe (Grant KBN8S50301007, UAM) - kierownik

1997 - 1998:   grant promotorski „Rozumowanie dotyczące przestrzeni i czasu w świecie wirtualnym”, KBN nr 8 T11C 012 13, kierownik

2006 - 2010:   Projekt realizowany w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) (Grant MNiSzW Nr R0002802 "Technologie przetwarzania tekstu polskiego zorientowane na potrzeby bezpieczeństwa publicznego") (POLINT-112-SMS), kierownik

2009:   Projekt realizowany w ramach programu "Akademicki Poznań" i finansowany przez Miasto Poznań. (Grant "POLINT-CITTA-SMS: CITy Tour Assistant", numer grantu RoM. V/3420-290/09 Fn 5065/09), kierownik

2009:   Projekt realizowany w ramach programu "Akademicki Poznań" i finansowany przez Miasto Poznań. (Grant "Ontologia typu wordnet do zarządzania wiedzą w systemie obsługi ruchu turystycznego w mieście Poznań (CITTA Ontology)", numer grantu RoM. V/3420-52/10 Fn 2625/10), kierownik

2006 - 2010:   Projekt realizowany w ramach Polskiej Platwormy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) (Grant MNiSzW Nr R0002802 "Technologie przetwarzania tekstu polskiego zorientowane na potrzeby bezpieczeństwa publicznego") (POLINT-112-SMS), kierownik

KIEROWANIE/UCZESTNICTWO W GRANTACH EUROPEJSKICH I PROJEKTACH MIĘDZYNARODOWYCH:

1993:     Projekt pt. "Utworzenie stoiska 'Telematyka, Firmy i Uniwersytety Europejskie' na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 13-18.06.1993" we współpracy z: Université Paris 7 (G. Sol - główny partner), Editions "Petit f" Paris (G. Chamayou), Office Français de Télématique (M. Duval), Compulink Paris (K. Banasiak), Bon Voyage / Poznań (J. Niewiadomski), Ambasadą Francji w Polsce. współorganizator i współwykonawca ze strony polskiej

1995-1996:     Projekt europejski CEGLEX - COPERNICUS 1032, dziedzina: formalizmy i dane inżynierii języka, we współpracy z partnerami z Czech, Francji i Węgier, kierownik zespołu polskiego

1995-1998:     Projekt europejski GRAMLEX - COPERNICUS 621, dziedzina: dane inżynierii języka, zasoby elektroniczne, we współpracy z partnerami z Czech, Francji i Włoch, kierownik zespołu polskiego

1995 - 1997:   projekt badawczy finansowany przez KBN i Rząd Francuski, „Dostęp w języku naturalnym do baz danych z informacją przestrzenną” ("Acces en langue naturelle aux bases de connaissances spatiales") (kierownictwo: G. Ligozat i Z. Vetulani), Umowa Zbiorcza nr Z/9328/96, nr cząstkowy C/2839/Francja, współkierownik (ze strony polskiej)

2008 - 2011:   projekt programu Fostering Language Resources Network ( FLaReNet) (Grant Agreement No. ECP-2007-LANG-617001) (uczestnik, reprezentant środowiska polskiego)

2008 - 2011:   projekt programu :Erasmus Plus, Capacity Building in Higher Education 2016-3802/001-001, Development of the Master Program on Computational Linguistics and open online courses /CLASS/, od 15.10.2017 do 4.04.2021, kierownik projektu ze strony polskiej

GRANTY NAUKOWE MIASTA POZNANIA

2009-2010: 2 projekty POLINT-CITTA-SMS

PROJEKT 1:  POLINT-CITTA-SMS: CITy Tour Assistant. Software do usprawnienia obsługi turystycznej Miasta Poznania (Faza pierwsza, badawcza, do realizacji w okresie 15.09.2009 - 30.11.2009). (RoM.V/3420-290/09 Fn5065/09)

PROJEKT 2: "Ontologia typu wordnet do zarządzania wiedzą w systemie obsługi ruchu turystycznego w mieście Poznań - CITTA (CITTA Ontology)" (do realizacji w okresie 18.05.2010 - 30.11.2010) (RoM.III/3420-52/10 Fn2625/10)

ORGANIZACJA KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH :

26th Linguistic Colloquium: Language - Communication - Computer Science, September 18-21, 1991, Poznan, Poland, ok 200 uczestników (współorganizator /wraz z J.Darskim/)
Language and Technology'95 , April 14-15, 1995, Poznań, Poland (LTC 1995) (100 participants) (in collaboration with the DGXIII) (pierwsza konferencja z cyklu LTC)(
organizator)
Organizacja konferencji roboczych typu "workshop" dla członków konsorcjów projektów europejskich CEGLEX (1996) oraz GRAMLEX (1997 i 1998) (wielokrotnie)
Organizacja i przeprowadzenie dyskusji panelowej na temat "Language Technology Resources for Central European Languages: European Integration Issues" w ramach LREC2000, Ateny, Grecja, 31.05.-2.06.2000 (z udziałem oficjalnego przedstawiciela Komisji Europejskiej)
2
nd Language and Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics ( LTC 2005) April 21-23, 2005, Poznan, Poland (over 130 participants)(organizator)
3
rd Language and Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics ( LTC 2007) October 5-7, 2007, Poznan, Poland (ponad 130 uczestników z ponad 30 krajów)(organizator)
4
th Language and Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics ( LTC 2009), November 6-8, 2009, Poznan, Poland (ponad 150 uczestników z 38 krajów)(organizator)
5
th Language and Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics ( LTC 2011), November 25-27, 2011, Poznan, Poland (ponad 150 uczestników z 35 krajów)(organizator)
6
th Language and Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics ( LTC 2013), December 7-9, 2013, Poznan, Poland (ponad 150 uczestników z 40 krajów)(organizator)
7
th Language and Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics In memoriam Adam Kilgarriff( LTC 2015, November 27-29, 2015, Poznan, Poland) organizator), ISBN 978-83-932640-9-7)
8th Language and Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics In memoriam Alain ColmerauerLTC 2017, November 17-19, 2017 , Poznan, Poland) organizator), ISBN 978-83-64864-94-0)
9th Language and Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics LTC 2019, May 17-19, 2019, Poznan, Poland) organizator), ISBN 978-83-65988-30-0)

Inne formy aktywności międzynarodowej:

Członkostwo komitetów programowych/naukowych konferencji:

- członkostwo Komitetu Organizacyjnego konferencji BIS'97

- członkostwo (od 1991) Komitetu Organizacyjnego konferencji z serii

  Linguistic Colloquiuum organizowanej corocznie w różnych krajach europejskich.

- członkostwo Komitetu Programowego konferencji z serii LGC (International Conference on Lexis and Grammar)

- członkostwo LREC Scientific Committee (2002,2004,2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018,2020)

- członkostwo komitetu programowego konferencji Workshop on Indian Language Data: Resources and Evaluation (WILDRE) Scientific Committee (2012, 2014, 2016, 2018,2020)

- członkostwo w Komitetach programowych konferencji z seri FLAIRS /USA, Florida/

  (2005, 2006, 2007) - Special Track on Natural Language Processing, Special Track on

  Spatio-Temporal Reasoning

- członkostwo Komitetu Programowego konferencji z serii Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne (MISSI)

- członkostwo Komitetu Programowego serii konferencji i konwersatoriów nt. Sztuczna Inteligencja (Siedlce)

Od 4.02.2010 do 27.01.2014 członek zarządu stowarzyszenia Global Wordnet Association (GWA) z siedzibą w Amsterdamie.

Od 2010 członek redakcji (Editorial Board) czasopisma międzynarodowego z zakresu lingwistyki komputerowej International Journal of Computational Linguistics Research

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – 1990

Nagrody Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – 2001, 2007, 2020

GDY NIE PRACUJĘ

to zajmuję się tym co naprawdę lubię. Wtedy głównie interesuje mnie szermierka, narty, windsurfing, , pływanie, ...


 

Ostatnia modyfikacja: 27 lutego 2015.